51
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổng số: 51 văn bản

Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang; giáo viên, chuyên gia tập huấn và học sinh tham gia đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2030 ]
Quyết định 7/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một phần Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/04/2021 ] [ Hiệu lực: 15/04/2021 ]
Quyết định 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/11/2020 ]
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Điều 11 của Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/08/2019 ] [ Hiệu lực: 23/08/2019 ]
Quyết định 32/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 23/12/2018 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 10/04/2018 ] [ Hiệu lực: 10/04/2018 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Quyết định 78/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 14/02/2017 ] [ Hiệu lực: 14/02/2017 ]
Quyết định 2107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
[ Ban hành: 27/12/2016 ] [ Hiệu lực: 27/12/2016 ]
Quyết định 2370/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh
[ Ban hành: 31/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Quyết định 392/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/09/2015 ] [ Hiệu lực: 17/09/2015 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015
[ Ban hành: 07/01/2015 ] [ Hiệu lực: 07/01/2015 ]
Quyết định 09/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Tân Yên
[ Ban hành: 23/12/2014 ] [ Hiệu lực: 23/12/2014 ]
Quyết định 1987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh
[ Ban hành: 12/12/2014 ] [ Hiệu lực: 12/12/2014 ]
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên
[ Ban hành: 30/09/2014 ] [ Hiệu lực: 07/10/2014 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
[ Ban hành: 12/09/2014 ] [ Hiệu lực: 12/09/2014 ]
Quyết định 434/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/07/2014 ] [ Hiệu lực: 20/07/2014 ]
Quyết định 54/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận danh hiệu Làng văn hoá cấp tỉnh năm 2013
[ Ban hành: 16/01/2014 ] [ Hiệu lực: 16/01/2014 ]
Quyết định 1936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh
[ Ban hành: 20/12/2013 ] [ Hiệu lực: 20/12/2013 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên
[ Ban hành: 11/12/2013 ] [ Hiệu lực: 11/12/2013 ]
Quyết định 448/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hoá huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 10/12/2013 ] [ Hiệu lực: 17/12/2013 ]
Quyết định 1771/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt xã tham gia thực hiện xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới
[ Ban hành: 22/11/2013 ] [ Hiệu lực: 22/11/2013 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên
[ Ban hành: 11/07/2013 ] [ Hiệu lực: 11/07/2013 ]
Quyết định 74/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/03/2013 ] [ Hiệu lực: 25/03/2013 ]
Quyết định 130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh năm 2012
[ Ban hành: 01/02/2013 ] [ Hiệu lực: 01/02/2013 ]
Quyết định 105/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/01/2013 ] [ Hiệu lực: 29/01/2013 ]
Quyết định 2002/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh
[ Ban hành: 17/12/2012 ] [ Hiệu lực: 17/12/2012 ]
Quyết định 411/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
[ Ban hành: 30/11/2012 ] [ Hiệu lực: 30/11/2012 ]