100
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 20. Phát triển nông thôn
Tổng số: 100 văn bản

Quyết định 48/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025
[ Ban hành: 31/12/2023 ] [ Hiệu lực: 31/12/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới và thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 01/07/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đổi tên thôn Hốt Hồ thành thôn Hồ Tiến, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Quyết định 1842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Tân An, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1844/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1845/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1529/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 01/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/10/2018 ]
Quyết định 1530/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 01/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/10/2018 ]
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020
[ Ban hành: 09/08/2018 ] [ Hiệu lực: 19/08/2018 ]
Quyết định 817/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Đại Hóa, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 11/06/2018 ] [ Hiệu lực: 11/06/2018 ]
Quyết định 11/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/05/2018 ] [ Hiệu lực: 25/05/2018 ]
Quyết định 640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Minh Đức, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 14/05/2018 ] [ Hiệu lực: 14/05/2018 ]
Quyết định 641/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 14/05/2018 ] [ Hiệu lực: 14/05/2018 ]
Quyết định 642/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Vân Hà, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 14/05/2018 ] [ Hiệu lực: 14/05/2018 ]
Quyết định 2211/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 29/12/2017 ]
Quyết định 2212/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 29/12/2017 ]
Quyết định 2176/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Phồn Xương, huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 27/12/2017 ]
Quyết định 2177/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 27/12/2017 ]
Quyết định 2178/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 27/12/2017 ]
Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đối với các công trình đường giao thông nông thôn không sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế
[ Ban hành: 19/12/2017 ] [ Hiệu lực: 26/12/2017 ]
Quyết định 2058/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Vân Trung, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Quyết định 2059/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Quyết định 2060/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Quyết định 2061/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Quyết định 1942/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Trung Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 17/11/2017 ] [ Hiệu lực: 17/11/2017 ]
Quyết định 1943/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 17/11/2017 ] [ Hiệu lực: 17/11/2017 ]
Quyết định 1944/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 17/11/2017 ] [ Hiệu lực: 17/11/2017 ]
Quyết định 1945/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
[ Ban hành: 17/11/2017 ] [ Hiệu lực: 17/11/2017 ]