"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 03/08/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
Quyết định 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 30/07/2020 ] [ Hiệu lực: 06/08/2020 ]
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 03/08/2020 ]
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ các Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND; 03/2013/QĐ-UBND; 06/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 05/08/2020 ]
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
[ Ban hành: 04/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Yên Thế
[ Ban hành: 04/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/11/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ các Quyết định số: 04/2011/QĐ-UBND, 02/2013/QĐ-UBND, 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 24/07/2019 ] [ Hiệu lực: 31/07/2019 ]
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu
[ Ban hành: 05/07/2018 ] [ Hiệu lực: 12/07/2018 ]
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế
[ Ban hành: 29/06/2018 ] [ Hiệu lực: 06/07/2018 ]
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thế
[ Ban hành: 12/04/2018 ] [ Hiệu lực: 19/04/2018 ]
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế
[ Ban hành: 30/03/2018 ] [ Hiệu lực: 06/04/2018 ]
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 06/10/2016 ] [ Hiệu lực: 13/10/2016 ]
Quyết định 07/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế
[ Ban hành: 06/09/2016 ] [ Hiệu lực: 13/09/2016 ]
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế
[ Ban hành: 06/09/2016 ] [ Hiệu lực: 13/09/2016 ]
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TB&XH huyện Yên Thế
[ Ban hành: 24/06/2016 ] [ Hiệu lực: 01/07/2016 ]
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế
[ Ban hành: 13/05/2016 ] [ Hiệu lực: 20/05/2016 ]
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Yên Thế
[ Ban hành: 11/04/2016 ] [ Hiệu lực: 18/04/2016 ]
Quyết định 03/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Yên Thế
[ Ban hành: 11/04/2016 ] [ Hiệu lực: 18/04/2016 ]
Quyết định 04/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện Yên Thế
[ Ban hành: 22/06/2015 ] [ Hiệu lực: 29/06/2015 ]
Quyết định 05/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện
[ Ban hành: 22/06/2015 ] [ Hiệu lực: 29/06/2015 ]
Quyết định 03/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/06/2015 ] [ Hiệu lực: 09/06/2015 ]
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
[ Ban hành: 15/05/2015 ] [ Hiệu lực: 22/05/2015 ]
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám huyện Yên Thế
[ Ban hành: 31/03/2015 ] [ Hiệu lực: 07/04/2015 ]
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Yên Thế
[ Ban hành: 14/11/2014 ] [ Hiệu lực: 21/11/2014 ]
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế Tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Yên Thế
[ Ban hành: 03/10/2014 ] [ Hiệu lực: 10/10/2014 ]
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thế
[ Ban hành: 24/06/2014 ] [ Hiệu lực: 27/06/2014 ]
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
[ Ban hành: 24/06/2014 ] [ Hiệu lực: 01/07/2014 ]
Quyết định 01/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 18/02/2014 ] [ Hiệu lực: 25/02/2014 ]
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
[ Ban hành: 18/02/2014 ] [ Hiệu lực: 25/02/2014 ]