45
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 22. Kinh tế, Xã hội
Tổng số: 45 văn bản

Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 7/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 202
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Quyết định 72/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2024 ]
Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025)
[ Ban hành: 07/08/2021 ] [ Hiệu lực: 07/08/2021 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2025
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
[ Ban hành: 11/07/2018 ] [ Hiệu lực: 11/07/2018 ]
Nghị quyết 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Nghị quyết 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 08/12/2016 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập 26 thôn để thành lập 12 thôn mới thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 08/12/2016 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/07/2016 ]
Nghị quyết 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016
[ Ban hành: 11/12/2015 ] [ Hiệu lực: 11/12/2015 ]
Nghị quyết 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 11/12/2015 ] [ Hiệu lực: 11/12/2015 ]
Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/07/2015 ] [ Hiệu lực: 20/07/2015 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
[ Ban hành: 10/07/2015 ] [ Hiệu lực: 10/07/2015 ]
Quyết định 262/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/06/2015 ] [ Hiệu lực: 10/07/2015 ]
Quyết định 89/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc hỗ trợ 10% mệnh giá thẻ BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 31/12/2015 từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2015
[ Ban hành: 21/01/2015 ] [ Hiệu lực: 21/01/2015 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015
[ Ban hành: 11/12/2014 ] [ Hiệu lực: 21/12/2014 ]
Nghị quyết 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
[ Ban hành: 11/12/2014 ] [ Hiệu lực: 21/12/2014 ]
Nghị quyết 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
[ Ban hành: 11/12/2014 ] [ Hiệu lực: 11/12/2014 ]
Nghị quyết 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2018
[ Ban hành: 11/12/2014 ] [ Hiệu lực: 21/12/2014 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
[ Ban hành: 11/07/2014 ] [ Hiệu lực: 21/07/2014 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 11/07/2014 ] [ Hiệu lực: 21/07/2014 ]