70
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 10. Thuế, Phí và Lệ phí
Tổng số: 70 văn bản

Quyết định 6/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/03/2024 ] [ Hiệu lực: 15/03/2024 ]
Quyết định 10/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
Quyết định 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định cơ chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
Nghị quyết 11/2022/QĐ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 22/07/2022 ]
Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm 2022- 2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 24/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/06/2022 ]
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ điểm 1.2, khoản 1, Mục A và khoản 2, Mục B quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 48/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 224/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định số 409/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám
[ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
[ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 09/12/2019 ]
Quyết định 35/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/12/2018 ] [ Hiệu lực: 31/12/2018 ]
Quyết định 22/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/08/2018 ] [ Hiệu lực: 19/08/2018 ]
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/01/2018 ]
Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Quyết định 30/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 805/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/08/2017 ] [ Hiệu lực: 07/09/2017 ]
Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/04/2017 ] [ Hiệu lực: 21/04/2017 ]
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/04/2017 ] [ Hiệu lực: 21/04/2017 ]
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Hòa
[ Ban hành: 21/02/2017 ] [ Hiệu lực: 28/02/2017 ]
Quyết định 802/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng
[ Ban hành: 30/12/2016 ] [ Hiệu lực: 09/01/2017 ]
Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 18/12/2016 ]
Quyết định 667/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/11/2016 ] [ Hiệu lực: 01/12/2016 ]
Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 15/07/2016 ]
Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 15/07/2016 ]
Nghị quyết 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/07/2016 ]