100
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 21. Tài nguyên, Môi trường
Tổng số: 100 văn bản

Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 70/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tỷ lệ điều tiết và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 72/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Sơn Động
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Quyết định 44/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Quyết định 36/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và điểm b khoản 1 Điều 3 của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/10/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 19/10/2023 ]
Quyết định 34/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi điểm g, khoản 1 Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Sửa đổi một số khoản thuộc Điều 1 của Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/10/2023 ] [ Hiệu lực: 26/10/2023 ]
Quyết định 32/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/09/2023 ] [ Hiệu lực: 10/10/2023 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chấn chỉnh và chỉ đạo một số biện pháp tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/09/2023 ]
Quyết định 25/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng đặc dụng trên địa bàn xã Lục Sơn, huyện Lục Nam
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Yên Dũng (đợt 2)
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp công ích do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
Quyết định 36/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
Quyết định 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]