77
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 21. Tài nguyên, Môi trường
Tổng số: 77 văn bản

Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
Quyết định 36/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
Quyết định 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 05/08/2022 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2022
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 78/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 71/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định 69/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Quyết định 66/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định 56/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021
[ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
Quyết định 46/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc rà soát, công bố công khai danh mục và phương án quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định 40/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 39/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
Quyết định 24/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Quyết định 25/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 17/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 25/05/2021 ] [ Hiệu lực: 05/06/2021 ]
Quyết định 3/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/04/2021 ]
Quyết định 47/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]