50
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 11. Công nghiệp
Tổng số: 50 văn bản

Quyết định 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/01/2024 ] [ Hiệu lực: 22/01/2024 ]
Quyết định 62/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/09/2021 ] [ Hiệu lực: 20/09/2021 ]
Quyết định 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 30/07/2020 ] [ Hiệu lực: 06/08/2020 ]
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2019 ] [ Hiệu lực: 09/12/2019 ]
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 05/11/2018 ]
Quyết định 520/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/09/2018 ] [ Hiệu lực: 05/09/2018 ]
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/06/2018 ] [ Hiệu lực: 07/07/2018 ]
Quyết định 114/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/02/2018 ] [ Hiệu lực: 06/02/2018 ]
Quyết định 90/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Nhật, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/01/2018 ] [ Hiệu lực: 30/01/2018 ]
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về tiền thuê đất, giá tiền thuê cơ sở hạ tầng và giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng
[ Ban hành: 20/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Quyết định 15/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/05/2017 ] [ Hiệu lực: 21/05/2017 ]
Quyết định 145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/03/2017 ] [ Hiệu lực: 23/03/2017 ]
Quyết định 146/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Non Sáo, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/03/2017 ] [ Hiệu lực: 23/03/2017 ]
Quyết định 26/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/01/2017 ] [ Hiệu lực: 13/01/2017 ]
Quyết định 806/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/12/2016 ] [ Hiệu lực: 30/12/2016 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 08/12/2016 ]
Quyết định 1437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/09/2016 ] [ Hiệu lực: 09/09/2016 ]
Quyết định 404/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2016 ] [ Hiệu lực: 13/07/2016 ]
Quyết định 388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/07/2016 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 11/12/2015 ] [ Hiệu lực: 11/12/2015 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035
[ Ban hành: 11/12/2015 ] [ Hiệu lực: 11/12/2015 ]
Quyết định 2183/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Cụm công nghiệp Nham Sơn-Yên Lư, huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 03/12/2015 ] [ Hiệu lực: 03/12/2015 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 22/10/2015 ] [ Hiệu lực: 22/10/2015 ]
Quyết định 477/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/10/2015 ] [ Hiệu lực: 09/10/2015 ]
Quyết định 118/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/04/2015 ] [ Hiệu lực: 13/04/2015 ]
Quyết định 2134/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Phê duyệt “Quy hoạch phát triển kho vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
[ Ban hành: 30/12/2014 ] [ Hiệu lực: 30/12/2014 ]
Quyết định 1699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025
[ Ban hành: 28/10/2014 ] [ Hiệu lực: 28/10/2014 ]
Quyết định 328/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2014 (Đợt 1)
[ Ban hành: 24/03/2014 ] [ Hiệu lực: 24/03/2014 ]