53
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 14. Giao thông vận tải
Tổng số: 53 văn bản

Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021
[ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
Quyết định 47/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Quyết định 45/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/09/2021 ]
Quyết định 41/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/09/2021 ]
Quyết định 38/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 32/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
Quyết định 12/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/04/2021 ] [ Hiệu lực: 19/04/2021 ]
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số nội dung điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/10/2019 ] [ Hiệu lực: 12/10/2019 ]
Quyết định 16/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 11/02/2019 ]
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/04/2018 ] [ Hiệu lực: 12/04/2018 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông
[ Ban hành: 20/03/2018 ] [ Hiệu lực: 20/03/2018 ]
Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 18/12/2016 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020”
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 08/12/2016 ]
Quyết định 428/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 22/07/2016 ] [ Hiệu lực: 01/08/2016 ]
Quyết định 1951/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 29/10/2015 ] [ Hiệu lực: 29/10/2015 ]
Quyết định 1953/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 29/10/2015 ] [ Hiệu lực: 29/10/2015 ]
Quyết định 1952/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 29/10/2015 ] [ Hiệu lực: 29/10/2015 ]
Quyết định 478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/10/2015 ] [ Hiệu lực: 09/10/2015 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua “Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
[ Ban hành: 10/07/2015 ] [ Hiệu lực: 10/07/2015 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Neo, huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 27/04/2015 ] [ Hiệu lực: 07/05/2015 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
[ Ban hành: 27/04/2015 ] [ Hiệu lực: 27/04/2015 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/02/2015 ] [ Hiệu lực: 05/02/2015 ]
Quyết định 516/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 15/08/2014 ] [ Hiệu lực: 25/08/2014 ]
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn Huyện Tân Yên
[ Ban hành: 13/06/2014 ] [ Hiệu lực: 20/06/2014 ]
Quyết định 265/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/05/2014 ] [ Hiệu lực: 29/05/2014 ]
Quyết định 176/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/04/2014 ] [ Hiệu lực: 13/04/2014 ]
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Việt Yên
[ Ban hành: 27/02/2014 ] [ Hiệu lực: 06/03/2014 ]
Quyết định 623/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chuyển nguyên trạng Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ từ trực thuộc Quỹ bảo trì đường bộ sang trực thuộc Sở Giao thông Vận tải
[ Ban hành: 22/11/2013 ] [ Hiệu lực: 22/11/2013 ]
Quyết định 373/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/08/2013 ] [ Hiệu lực: 11/08/2013 ]