111
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản
Tổng số: 111 văn bản

Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng ( phần mở rộng ), huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang , tỷ lệ 1/500.
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]
Quyết định 24/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường Đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/09/2023 ]
Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 25/07/2023 ] [ Hiệu lực: 15/08/2023 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 17/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
Quyết định 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 04/2022/QĐ- UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư hai dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định dừng và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu 2, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư (phần mở rộng), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Quyết định 4/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 58/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định 55/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định 54/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 40/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025
[ Ban hành: 10/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Chỉ thị 7/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Quyết định 32/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Quy định hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V và công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảnh dạy nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt- Hàn Bắc Giang.
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Quyết định 19/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/07/2022 ] [ Hiệu lực: 20/07/2022 ]