25
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 27. Người có công và Xã hội
Tổng số: 25 văn bản

Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/02/2024 ] [ Hiệu lực: 04/02/2024 ]
Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Quyết định 36/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 479/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ
[ Ban hành: 24/12/2018 ] [ Hiệu lực: 03/01/2019 ]
Quyết định 170/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc cho hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/03/2014 ] [ Hiệu lực: 31/03/2014 ]
Quyết định 171/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc cho hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp; phụ cấp thường trực 24/24 giờ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/03/2014 ] [ Hiệu lực: 31/03/2014 ]
Quyết định 17/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013
[ Ban hành: 07/01/2014 ] [ Hiệu lực: 07/01/2014 ]
Quyết định 980/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt mức trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng sống tại hộ gia đình hoặc trong cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/06/2013 ] [ Hiệu lực: 27/06/2013 ]
Quyết định 902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt xã, phường điểm thực hiện xây dựng điểm hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và Mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc CTMT quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
[ Ban hành: 14/06/2013 ] [ Hiệu lực: 14/06/2013 ]
Quyết định 474/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/12/2012 ] [ Hiệu lực: 07/01/2013 ]
Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2012 ] [ Hiệu lực: 17/12/2012 ]
Quyết định 514/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 07/01/2012 ]
Quyết định 1982/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Điều chỉnh mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 27/12/2011 ]
Quyết định 1867/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/12/2011 ] [ Hiệu lực: 21/12/2011 ]
Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh
[ Ban hành: 09/12/2011 ] [ Hiệu lực: 17/12/2011 ]
Quyết định 1763/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015
[ Ban hành: 08/12/2011 ] [ Hiệu lực: 06/12/2011 ]
Quyết định 1247/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/09/2011 ] [ Hiệu lực: 05/09/2011 ]
Quyết định 169/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/05/2011 ] [ Hiệu lực: 21/05/2011 ]
Quyết định 39/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng
[ Ban hành: 30/01/2011 ] [ Hiệu lực: 05/02/2011 ]
Quyết định 747/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v điều chỉnh chế độ trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/05/2010 ] [ Hiệu lực: 21/05/2010 ]
Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định trách nhiệm đóng góp và trợ cấp người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc, tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh
[ Ban hành: 09/12/2009 ] [ Hiệu lực: 19/12/2009 ]
Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và hỗ trợ đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh
[ Ban hành: 08/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Quyết định 33/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã
[ Ban hành: 22/04/2008 ] [ Hiệu lực: 02/05/2008 ]
Quyết định 34/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục- Lao động Xã hội tỉnh
[ Ban hành: 22/04/2008 ] [ Hiệu lực: 02/05/2008 ]
Chỉ thị 01/CT-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007)
[ Ban hành: 04/01/2007 ] [ Hiệu lực: 04/01/2007 ]