454
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước
Tổng số: 454 văn bản

Quyết định 3/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 17/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/02/2024 ]
Nghị quyết 81/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội đặc thù năm 2024 của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Quyết định 30/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/09/2023 ] [ Hiệu lực: 01/10/2023 ]
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/09/2023 ] [ Hiệu lực: 25/09/2023 ]
Quyết định 20/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tiêu chí của Phụ lục Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Quyết định 9/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Quyết định 60/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
Quyết định 49/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 42/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
Quyết định 41/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang
[ Ban hành: 13/10/2022 ] [ Hiệu lực: 25/10/2022 ]
Quyết định 39/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/10/2022 ] [ Hiệu lực: 20/10/2022 ]
Quyết định 37/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
Quyết định 33/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/09/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]
Quyết định 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định 29/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
Quyết định 26/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 15/08/2022 ]
Quyết định 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/07/2022 ] [ Hiệu lực: 06/08/2022 ]
Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về hỗ trợ thôi việc đối với phó trưởng công an, công an viên bán chuyên trách công tác ở xã, thị trấn liên tục dưới 15 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2022 ]
Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 19/07/2022 ]
Nghị quyết 6/QĐ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 11/07/2022 ] [ Hiệu lực: 11/07/2022 ]
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/05/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
Quyết định 9/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/05/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]