427
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước
Tổng số: 427 văn bản

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/05/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
Quyết định 9/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/05/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]
Quyết định 6/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
Quyết định 1/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 10/02/2022 ]
Quyết định 2/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 10/02/2022 ]
Quyết định 110/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021
[ Ban hành: 19/01/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2022 ]
Quyết định 77/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 74/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
[ Ban hành: 23/12/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2022 ]
Quyết định 68/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/12/2021 ] [ Hiệu lực: 15/12/2021 ]
Quyết định 67/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 15/12/2021 ]
Quyết định 64/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/12/2021 ]
Quyết định 65/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/11/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định 57/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Quyết định 2/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 26/10/2021 ] [ Hiệu lực: 10/11/2021 ]
Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/11/2021 ]
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 và Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 34/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 02/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
Quyết định 31/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 05/08/2021 ]
Quyết định 26/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác giám sát dịch tại khu dân cư
[ Ban hành: 31/05/2021 ] [ Hiệu lực: 31/05/2021 ]
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/05/2021 ] [ Hiệu lực: 01/06/2021 ]
Quyết định 3/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 07/05/2021 ] [ Hiệu lực: 15/05/2021 ]
Quyết định 13/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/04/2021 ] [ Hiệu lực: 15/05/2021 ]
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 30/04/2021 ] [ Hiệu lực: 15/05/2021 ]
Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/04/2021 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]