27
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 06. Thi đua, Khen thưởng
Tổng số: 27 văn bản

Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2030 ]
Quyết định 61/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 6/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/04/2021 ]
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh; bãi bỏ một phần Điều 5 Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 14/05/2020 ] [ Hiệu lực: 01/06/2020 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên
[ Ban hành: 04/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/09/2019 ]
Quyết định 06/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/03/2019 ] [ Hiệu lực: 15/03/2019 ]
Quyết định 37/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/01/2019 ]
Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 06/04/2018 ] [ Hiệu lực: 13/04/2018 ]
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 18/12/2017 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phát động phong trào thi đua “ Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020
[ Ban hành: 27/09/2017 ] [ Hiệu lực: 27/09/2017 ]
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012
[ Ban hành: 15/03/2017 ] [ Hiệu lực: 22/03/2017 ]
Quyết định 261/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011
[ Ban hành: 11/05/2016 ] [ Hiệu lực: 21/05/2016 ]
Quyết định 178/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/03/2016 ] [ Hiệu lực: 09/04/2016 ]
Quyết định 07/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên
[ Ban hành: 10/12/2015 ] [ Hiệu lực: 17/12/2015 ]
Quyết định 644/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 27/11/2015 ] [ Hiệu lực: 04/12/2015 ]
Quyết định 172/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/05/2015 ] [ Hiệu lực: 15/05/2015 ]
Quyết định 626/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Sông Thương
[ Ban hành: 25/11/2013 ] [ Hiệu lực: 05/12/2013 ]
Quyết định 07/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên
[ Ban hành: 06/08/2013 ] [ Hiệu lực: 13/08/2013 ]
Quyết định 284/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông
[ Ban hành: 05/09/2012 ] [ Hiệu lực: 15/09/2012 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm, trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2012 ] [ Hiệu lực: 12/07/2012 ]
Quyết định 309/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/08/2011 ] [ Hiệu lực: 04/09/2011 ]
Quyết định 162/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/04/2011 ] [ Hiệu lực: 09/05/2011 ]
Quyết định 107/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”
[ Ban hành: 01/10/2008 ] [ Hiệu lực: 11/10/2008 ]
Quyết định 83/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí
[ Ban hành: 24/09/2007 ] [ Hiệu lực: 04/10/2007 ]
Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 29/07/2007 ]
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2009
[ Ban hành: 29/01/2007 ] [ Hiệu lực: 08/02/2007 ]