53
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 13. Doanh nghiệp
Tổng số: 53 văn bản

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 24/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Quyết định 18/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 15/08/2023 ]
Quyết định 15/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/05/2021 ] [ Hiệu lực: 01/06/2021 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2025
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/05/2019 ] [ Hiệu lực: 25/05/2019 ]
Quyết định 38/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp
[ Ban hành: 28/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/01/2019 ]
Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2015 ] [ Hiệu lực: 21/12/2015 ]
Quyết định 805/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND, ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/12/2014 ] [ Hiệu lực: 11/12/2014 ]
Quyết định 497/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/08/2014 ] [ Hiệu lực: 16/08/2014 ]
Quyết định 255/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/05/2014 ] [ Hiệu lực: 22/05/2014 ]
Quyết định 584/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/11/2013 ] [ Hiệu lực: 16/11/2013 ]
Quyết định 1565/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
[ Ban hành: 11/10/2013 ] [ Hiệu lực: 11/10/2013 ]
Quyết định 369/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung thủ công sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 29/07/2013 ] [ Hiệu lực: 08/08/2013 ]
Quyết định 700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/05/2013 ] [ Hiệu lực: 17/05/2013 ]
Quyết định 331/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020
[ Ban hành: 19/03/2013 ] [ Hiệu lực: 19/03/2013 ]
Quyết định 330/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/10/2012 ] [ Hiệu lực: 19/10/2012 ]
Quyết định 314/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám
[ Ban hành: 26/09/2012 ] [ Hiệu lực: 06/10/2012 ]
Quyết định 1126/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015
[ Ban hành: 15/08/2012 ] [ Hiệu lực: 15/08/2012 ]
Quyết định 193/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/06/2012 ] [ Hiệu lực: 09/07/2012 ]
Quyết định 192/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/06/2012 ] [ Hiệu lực: 07/07/2012 ]
Quyết định 189/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015
[ Ban hành: 26/06/2012 ] [ Hiệu lực: 06/07/2012 ]
Quyết định 119/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020
[ Ban hành: 03/05/2012 ] [ Hiệu lực: 03/05/2012 ]
Quyết định 84/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
[ Ban hành: 06/04/2012 ] [ Hiệu lực: 06/04/2012 ]
Quyết định 65/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT tỉnh Bắc Giang năm 2012
[ Ban hành: 08/03/2012 ] [ Hiệu lực: 08/03/2012 ]
Quyết định 513/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 28/12/2011 ]
Quyết định 1865/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v: Điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà
[ Ban hành: 23/12/2011 ] [ Hiệu lực: 21/12/2011 ]
Quyết định 384/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà
[ Ban hành: 24/10/2011 ] [ Hiệu lực: 22/10/2011 ]
Quyết định 385/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Thành lập Cụm công nghiệp Đại Lâm, huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 24/10/2011 ] [ Hiệu lực: 24/10/2011 ]
Quyết định 1336/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Phê duyệt danh mục các dự án công bố lựa chọn Chủ đầu tư
[ Ban hành: 26/09/2011 ] [ Hiệu lực: 21/09/2011 ]