"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định dừng chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 67/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 - 2025
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 68/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 70/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tỷ lệ điều tiết và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 71/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 72/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Sơn Động
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 81/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội đặc thù năm 2024 của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 83/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2026 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIX
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 79/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (đợt 3)
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 19/10/2023 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 19/10/2023 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 19/10/2023 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 19/10/2023 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]