"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 16/04/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2022
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Nghị quyết 46/2021/NQ- HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 47/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 61/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Nghị quyết 62/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/10/2021 ] [ Hiệu lực: 29/10/2021 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2021
[ Ban hành: 29/10/2021 ] [ Hiệu lực: 29/10/2021 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom bên phải cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn từ cầu vượt ĐT.295 đến nút giao QL.37 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/10/2021 ] [ Hiệu lực: 29/10/2021 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021
[ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021
[ Ban hành: 08/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/10/2021 ]
Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ điểm 1.2, khoản 1, Mục A và khoản 2, Mục B quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]