57
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 28. Y tế
Tổng số: 57 văn bản

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành một số chính sách phát triển y tế theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Quyết định 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 208/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang và khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang và khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
Quyết định 8/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 10/07/2021 ]
Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/06/2021 ] [ Hiệu lực: 02/06/2021 ]
Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chế độ hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/06/2019 ] [ Hiệu lực: 07/07/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/01/2019 ] [ Hiệu lực: 28/01/2019 ]
Quyết định 37/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 25/11/2017 ]
Quyết định 1883/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 năm 2017
[ Ban hành: 10/11/2017 ] [ Hiệu lực: 10/11/2017 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh
[ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 27/10/2017 ]
Quyết định 25/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định các khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/07/2017 ] [ Hiệu lực: 06/08/2017 ]
Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Quyết định 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội
[ Ban hành: 20/01/2017 ] [ Hiệu lực: 20/01/2017 ]
Quyết định 91/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận các xã, thị trấn đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020” năm 2016
[ Ban hành: 18/01/2017 ] [ Hiệu lực: 18/01/2017 ]
Quyết định 720/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/12/2016 ] [ Hiệu lực: 12/12/2016 ]
Quyết định 722/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giải thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 12/12/2016 ] [ Hiệu lực: 12/12/2016 ]
Quyết định 723/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/12/2016 ] [ Hiệu lực: 12/12/2016 ]
Quyết định 677/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đổi tên Bệnh viên Lao và Bệnh phổi Bắc Giang thành "Bệnh viện phổi Bắc Giang" trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 23/11/2016 ] [ Hiệu lực: 23/11/2016 ]
Quyết định 1798/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020”
[ Ban hành: 09/11/2016 ] [ Hiệu lực: 09/11/2016 ]
Quyết định 492/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/08/2016 ] [ Hiệu lực: 05/09/2016 ]
Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 15/07/2016 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/07/2016 ]
Quyết định 208/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/04/2016 ] [ Hiệu lực: 23/04/2016 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính
[ Ban hành: 22/01/2016 ] [ Hiệu lực: 22/01/2016 ]