155
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 09. Tài chính, Ngân sách
Tổng số: 155 văn bản

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 176/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Quyết định 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý theo năm ngân sách của các chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 16/04/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Quyết định 3/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/03/2022 ]
Nghị quyết 46/2021/NQ- HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 47/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 60/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 327/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/11/2021 ] [ Hiệu lực: 20/11/2021 ]
Quyết định 50/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Quyết định 48/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 10/10/2021 ]
Quyết định 43/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/09/2021 ]
Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
Chỉ thị 7/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện các giải pháp điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 26/05/2021 ]
Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 20/12/2020 ]
Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/11/2020 ]
Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020 và Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
[ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/06/2020 ] [ Hiệu lực: 16/06/2020 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Quyết định 20/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/08/2019 ] [ Hiệu lực: 24/08/2019 ]
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]