8
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 24. Ngoại vụ
Tổng số: 8 văn bản

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2017 ] [ Hiệu lực: 09/09/2017 ]
Quyết định 375/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/06/2014 ] [ Hiệu lực: 30/06/2014 ]
Quyết định 1488/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn (2013 - 2017)
[ Ban hành: 23/09/2013 ] [ Hiệu lực: 23/09/2013 ]
Quyết định 509/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/09/2013 ] [ Hiệu lực: 29/09/2013 ]
Quyết định 73/2010/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/07/2010 ] [ Hiệu lực: 15/07/2010 ]
Quyết định 58/2010/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/06/2010 ] [ Hiệu lực: 18/06/2010 ]
Quyết định 38/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/05/2008 ] [ Hiệu lực: 29/05/2008 ]
Quyết định 13/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/02/2006 ] [ Hiệu lực: 10/03/2006 ]