"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điềuQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 29/11/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 02/10/2019 ] [ Hiệu lực: 09/10/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên
[ Ban hành: 04/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/09/2019 ]
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Việt Yên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện
[ Ban hành: 02/04/2018 ] [ Hiệu lực: 09/04/2018 ]
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 03/10/2017 ] [ Hiệu lực: 10/10/2017 ]
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt Yên
[ Ban hành: 23/12/2016 ] [ Hiệu lực: 30/12/2016 ]
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Việt Yên
[ Ban hành: 23/12/2016 ] [ Hiệu lực: 30/12/2016 ]
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 08/12/2016 ] [ Hiệu lực: 15/12/2016 ]
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên
[ Ban hành: 02/12/2016 ] [ Hiệu lực: 09/12/2016 ]
Quyết định 07/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Việt Yên
[ Ban hành: 02/12/2016 ] [ Hiệu lực: 09/12/2016 ]
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Việt Yên
[ Ban hành: 01/12/2016 ] [ Hiệu lực: 08/12/2016 ]
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên
[ Ban hành: 13/09/2016 ] [ Hiệu lực: 20/09/2016 ]
Quyết định 03/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên
[ Ban hành: 29/04/2016 ] [ Hiệu lực: 06/05/2016 ]
Quyết định 07/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên
[ Ban hành: 10/12/2015 ] [ Hiệu lực: 17/12/2015 ]
Quyết định 05/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thị trấn Bích Động
[ Ban hành: 24/11/2015 ] [ Hiệu lực: 01/12/2015 ]
Quyết định 06/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thị trấn Nếnh
[ Ban hành: 24/11/2015 ] [ Hiệu lực: 01/12/2015 ]
Quyết định 03/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Việt Yên
[ Ban hành: 16/11/2015 ] [ Hiệu lực: 26/11/2015 ]
Quyết định 04/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Việt Yên
[ Ban hành: 16/11/2015 ] [ Hiệu lực: 26/11/2015 ]
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 08/10/2015 ] [ Hiệu lực: 18/10/2015 ]
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định thực hiện ghép lô, gắp thăm phân lô; thu, nộp tiền và giao đất ở và kinh doanh dịch vụ
[ Ban hành: 18/05/2015 ] [ Hiệu lực: 25/05/2015 ]
Quyết định 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 547/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009; Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của Ủy ban nhân dân huyện
[ Ban hành: 27/04/2015 ] [ Hiệu lực: 27/04/2015 ]
Quyết định 08/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Việt Yên
[ Ban hành: 28/11/2014 ] [ Hiệu lực: 05/12/2014 ]
Quyết định 05/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên.
[ Ban hành: 05/08/2014 ] [ Hiệu lực: 12/08/2014 ]
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Việt Yên
[ Ban hành: 31/03/2014 ] [ Hiệu lực: 07/04/2014 ]
Quyết định 01/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên
[ Ban hành: 27/02/2014 ] [ Hiệu lực: 06/03/2014 ]
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Việt Yên
[ Ban hành: 27/02/2014 ] [ Hiệu lực: 06/03/2014 ]
Quyết định 08/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung trích yếu Quyết định và một số Điều của Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND huyện ban hành tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 30/09/2013 ] [ Hiệu lực: 07/10/2013 ]
Quyết định 07/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên
[ Ban hành: 06/08/2013 ] [ Hiệu lực: 13/08/2013 ]
Quyết định 06/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa huyện Việt Yên
[ Ban hành: 21/06/2013 ] [ Hiệu lực: 28/06/2013 ]
Quyết định 05/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
[ Ban hành: 31/05/2013 ] [ Hiệu lực: 07/06/2013 ]