87
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 07. Tư pháp
Tổng số: 87 văn bản

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/07/2022 ] [ Hiệu lực: 20/07/2022 ]
Quyết định 28/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/07/2021 ] [ Hiệu lực: 01/08/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Sơn Động
[ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 11/01/2021 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 42/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 41/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện tra cứu, xác minh, trao đổi, rà soát, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 03/08/2020 ]
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ các Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND; 03/2013/QĐ-UBND; 06/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 05/08/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/04/2020 ]
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/05/2018 ] [ Hiệu lực: 14/05/2018 ]
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 04/05/2018 ] [ Hiệu lực: 14/05/2018 ]
Quyết định 86/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017
[ Ban hành: 18/01/2018 ] [ Hiệu lực: 18/01/2018 ]
Quyết định 108/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016
[ Ban hành: 19/01/2017 ] [ Hiệu lực: 19/01/2017 ]
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 29/12/2016 ]
Quyết định 686/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/11/2016 ] [ Hiệu lực: 08/12/2016 ]
Quyết định 501/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2016 ] [ Hiệu lực: 09/09/2016 ]
Quyết định 1370/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
[ Ban hành: 30/08/2016 ] [ Hiệu lực: 30/08/2016 ]
Quyết định 353/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/06/2016 ] [ Hiệu lực: 30/06/2016 ]
Quyết định 73/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
[ Ban hành: 27/01/2016 ] [ Hiệu lực: 06/02/2016 ]
Quyết định 104/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015
[ Ban hành: 21/01/2016 ] [ Hiệu lực: 21/01/2016 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016
[ Ban hành: 11/12/2015 ] [ Hiệu lực: 11/12/2015 ]
Quyết định 473/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/10/2015 ] [ Hiệu lực: 17/10/2015 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2015
[ Ban hành: 11/12/2014 ] [ Hiệu lực: 11/12/2014 ]
Quyết định 567/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/08/2014 ] [ Hiệu lực: 28/08/2014 ]
Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2014 ] [ Hiệu lực: 21/07/2014 ]
Quyết định 404/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/07/2014 ] [ Hiệu lực: 03/07/2014 ]
Quyết định 220/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng k‎ý hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin l‎ý lịch tư pháp
[ Ban hành: 26/04/2014 ] [ Hiệu lực: 06/05/2014 ]
Quyết định 172/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2009 - 2013
[ Ban hành: 25/02/2014 ] [ Hiệu lực: 25/02/2014 ]