"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2029 văn bản
  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 176/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 14/06/2022 ] [ Hiệu lực: 21/06/2022 ]
  Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 07/06/2022 ] [ Hiệu lực: 07/06/2022 ]
  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
  Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
  Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về tăng cường công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 14/05/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý theo năm ngân sách của các chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
  Quyết định 9/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 06/05/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]
  Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
  Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2022
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
  Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
  Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
  Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  [ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 16/04/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
  Quyết định 6/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
  Quyết định 5/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 177/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
  Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 25/03/2022 ] [ Hiệu lực: 25/03/2022 ]
  Quyết định 4/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ- UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 15/03/2022 ]
  Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
  [ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 04/03/2022 ]
  Quyết định 2/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 10/02/2022 ]
  Quyết định 1/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 10/02/2022 ]
  Quyết định 81/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2022 ]
  Quyết định 80/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
  Quyết định 79/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/01/2022 ]