"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2067 văn bản
  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 15/09/2022 ] [ Hiệu lực: 01/10/2022 ]
  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/09/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]
  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
  Quyết định 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định cơ chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
  Quyết định 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 16/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
  Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 05/08/2022 ]
  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
  Nghị quyết 7/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 202
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
  Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
  Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 19/07/2022 ]
  Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định về hỗ trợ thôi việc đối với phó trưởng công an, công an viên bán chuyên trách công tác ở xã, thị trấn liên tục dưới 15 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2022 ]
  Nghị quyết 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
  Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
  Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm 2022- 2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
  Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định nội dung, mức chi phục phụ các kỳ thi, cuộc thi , hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
  Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-VOV-2 cho các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 22/07/2022 ]
  Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh v/v quyết định chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của tỉnh BG giai đoạn 2022-2025
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
  Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
  Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảnh dạy nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt- Hàn Bắc Giang.
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
  Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 22/07/2022 ]
  Nghị quyết 11/2022/QĐ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 22/07/2022 ]
  Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
  Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]