"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2148 văn bản
  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 208/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định cung cấp thông tin, tổ chức quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang và Cổng thông tin điện tử thành phần
  [ Ban hành: 09/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang và khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 04/2022/QĐ- UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ]
  Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/04/2023 ]
  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
  Quyết định 8/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
  Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 15/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
  Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư (phần mở rộng), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu 2, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định dừng và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định chủ trương đầu tư hai dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán NSNN năm 2022
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
  Quyết định 7/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/04/2023 ] [ Hiệu lực: 15/04/2023 ]
  Quyết định 6/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 01/04/2023 ] [ Hiệu lực: 15/04/2023 ]
  Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
  Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 16/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
  Quyết định 4/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]