"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2084 văn bản
  Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  [ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]
  Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
  Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 01/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
  Quyết định 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 28/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
  Quyết định 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  [ Ban hành: 28/10/2022 ] [ Hiệu lực: 10/11/2022 ]
  Quyết định 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
  Quyết định 42/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 19/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025
  [ Ban hành: 10/10/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/10/2022 ] [ Hiệu lực: 20/10/2022 ]
  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/10/2022 ] [ Hiệu lực: 20/10/2022 ]
  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  QĐ v/v Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
  Chỉ thị 7/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 15/09/2022 ] [ Hiệu lực: 01/10/2022 ]
  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/09/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]
  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
  Quyết định 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định cơ chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
  Quyết định 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 16/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
  Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 05/08/2022 ]