"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 20/11/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/11/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Lạng Giang ban hành
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 25/07/2019 ]
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/09/2017 ] [ Hiệu lực: 15/09/2017 ]
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế căn cứ ban hành và trích dẫn của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 09/08/2017 ] [ Hiệu lực: 16/08/2017 ]
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 09/08/2017 ] [ Hiệu lực: 16/08/2017 ]
Quyết định 15/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung trích dẫn và một số điều của Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 01/11/2016 ] [ Hiệu lực: 08/11/2016 ]
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 01/09/2016 ] [ Hiệu lực: 08/09/2016 ]
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 05/08/2016 ] [ Hiệu lực: 12/08/2016 ]
Quyết định 12/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 05/08/2016 ] [ Hiệu lực: 12/08/2016 ]
Quyết định 13/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 05/08/2016 ] [ Hiệu lực: 12/08/2016 ]
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 05/08/2016 ] [ Hiệu lực: 12/08/2016 ]
Quyết định 07/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 17/05/2016 ] [ Hiệu lực: 24/05/2016 ]
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 17/05/2016 ] [ Hiệu lực: 24/05/2016 ]
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 17/05/2016 ] [ Hiệu lực: 17/05/2016 ]
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 01/04/2016 ] [ Hiệu lực: 08/04/2016 ]
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 01/04/2016 ] [ Hiệu lực: 11/04/2016 ]
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 01/04/2016 ] [ Hiệu lực: 08/04/2016 ]
Quyết định 03/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 05/10/2015 ] [ Hiệu lực: 15/10/2015 ]
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 17/09/2015 ] [ Hiệu lực: 24/09/2015 ]
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 19/08/2015 ] [ Hiệu lực: 07/09/2015 ]
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 29/07/2014 ] [ Hiệu lực: 05/08/2014 ]
Quyết định 01/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 14/07/2014 ] [ Hiệu lực: 21/07/2014 ]
Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 26/12/2012 ] [ Hiệu lực: 02/01/2013 ]
Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
[ Ban hành: 21/12/2011 ] [ Hiệu lực: 28/12/2011 ]
Quyết định 05/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2011-2016
[ Ban hành: 10/10/2011 ] [ Hiệu lực: 17/10/2011 ]
Quyết định 01/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 01/03/2011 ] [ Hiệu lực: 08/03/2011 ]