"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 01/11/2021 ] [ Hiệu lực: 10/11/2021 ]
Quyết định 2/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 26/10/2021 ] [ Hiệu lực: 10/11/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 05/08/2021 ]
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 12/11/2020 ] [ Hiệu lực: 20/11/2020 ]
Quyết định 06/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 19/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 08/06/2018 ] [ Hiệu lực: 15/06/2018 ]
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND thành phố ban hành Quy định tiếp nhận giáo viên; luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố
[ Ban hành: 18/04/2018 ] [ Hiệu lực: 25/04/2018 ]
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 06/04/2018 ] [ Hiệu lực: 13/04/2018 ]
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 06/04/2018 ] [ Hiệu lực: 13/04/2018 ]
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 22/01/2018 ] [ Hiệu lực: 29/01/2018 ]
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009
[ Ban hành: 22/05/2017 ] [ Hiệu lực: 29/05/2017 ]
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009
[ Ban hành: 10/05/2017 ] [ Hiệu lực: 17/05/2017 ]
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 24/03/2017 ] [ Hiệu lực: 31/03/2017 ]
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012
[ Ban hành: 15/03/2017 ] [ Hiệu lực: 22/03/2017 ]
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 15/03/2017 ] [ Hiệu lực: 22/03/2017 ]
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 15/03/2017 ] [ Hiệu lực: 22/03/2017 ]
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 29/12/2016 ]
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 02/12/2016 ] [ Hiệu lực: 09/12/2016 ]
Quyết định 15/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 02/12/2016 ] [ Hiệu lực: 09/12/2016 ]
Quyết định 13/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, chấm điểm, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND phường, xã trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 07/11/2016 ] [ Hiệu lực: 14/11/2016 ]
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 28/10/2016 ] [ Hiệu lực: 04/11/2016 ]
Quyết định 12/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 28/10/2016 ] [ Hiệu lực: 04/11/2016 ]
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 13/06/2016 ] [ Hiệu lực: 20/06/2016 ]
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 31/05/2016 ] [ Hiệu lực: 07/06/2016 ]
Quyết định 07/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 31/05/2016 ] [ Hiệu lực: 07/06/2016 ]
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2016 ] [ Hiệu lực: 05/04/2016 ]
Quyết định 03/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2016 ] [ Hiệu lực: 05/04/2016 ]
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm khuyến nông thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2016 ] [ Hiệu lực: 05/04/2016 ]
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2016 ] [ Hiệu lực: 05/04/2016 ]
Quyết định 05/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của của Ban Tiếp công dân thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 27/07/2015 ] [ Hiệu lực: 03/08/2015 ]