"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 2/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 644/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/11/2021 ]
Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/11/2021 ]
Quyết định 717/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 331/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tiếp nhận, điều động, luân chuyển, trưng tập, cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học do Ủy ban nhân dân huyện quản lý
[ Ban hành: 30/07/2018 ] [ Hiệu lực: 06/08/2018 ]
Quyết định 530/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 29/09/2017 ] [ Hiệu lực: 06/10/2017 ]
Quyết định 507/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 26/09/2017 ] [ Hiệu lực: 03/10/2017 ]
Quyết định 185/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 27/04/2017 ] [ Hiệu lực: 07/05/2017 ]
Quyết định 679/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 30/12/2016 ] [ Hiệu lực: 06/01/2017 ]
Quyết định 602/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 06/12/2016 ] [ Hiệu lực: 13/12/2016 ]
Quyết định 576/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 29/11/2016 ] [ Hiệu lực: 06/12/2016 ]
Quyết định 493/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 19/10/2016 ] [ Hiệu lực: 29/10/2016 ]
Quyết định 476/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 11/10/2016 ] [ Hiệu lực: 18/10/2016 ]
Quyết định 464/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 06/10/2016 ] [ Hiệu lực: 13/10/2016 ]
Quyết định 465/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 06/10/2016 ] [ Hiệu lực: 13/10/2016 ]
Quyết định 311/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 29/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/08/2016 ]
Quyết định 761/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 31/12/2015 ] [ Hiệu lực: 07/01/2016 ]
Quyết định 762/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 31/12/2015 ] [ Hiệu lực: 07/01/2016 ]
Quyết định 644/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 27/11/2015 ] [ Hiệu lực: 04/12/2015 ]
Quyết định 451/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 25/09/2015 ] [ Hiệu lực: 02/10/2015 ]
Quyết định 449/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 25/09/2015 ] [ Hiệu lực: 02/10/2015 ]
Quyết định 450/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 25/09/2015 ] [ Hiệu lực: 02/10/2015 ]
Quyết định 452/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 25/09/2015 ] [ Hiệu lực: 02/10/2015 ]
Quyết định 180/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 19/05/2015 ] [ Hiệu lực: 26/05/2015 ]
Quyết định 164/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trên địa bàn huyện.
[ Ban hành: 12/05/2015 ] [ Hiệu lực: 19/05/2015 ]
Quyết định 495/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý chợ Neo
[ Ban hành: 22/10/2014 ] [ Hiệu lực: 29/10/2014 ]
Quyết định 478/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 08/10/2014 ] [ Hiệu lực: 15/10/2014 ]
Quyết định 388/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện
[ Ban hành: 26/08/2014 ] [ Hiệu lực: 02/09/2014 ]
Quyết định 98/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 26/04/2014 ] [ Hiệu lực: 03/05/2014 ]
Quyết định 79/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 03/04/2014 ] [ Hiệu lực: 10/04/2014 ]
Quyết định 448/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hoá huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 10/12/2013 ] [ Hiệu lực: 17/12/2013 ]
Quyết định 124/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 14/05/2013 ] [ Hiệu lực: 21/05/2013 ]