118
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 17. Đất đai, Nhà ở
Tổng số: 118 văn bản

Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 22/07/2022 ]
Nghị quyết 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 73/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 70/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh một số nội dung trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 52/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung về cấp phép, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/10/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác năm 2021
[ Ban hành: 29/10/2021 ] [ Hiệu lực: 29/10/2021 ]
Quyết định 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 10/11/2021 ]
Quyết định 11/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/04/2021 ] [ Hiệu lực: 30/04/2021 ]
Quyết định 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/08/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Quyết định 01/2020QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/01/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 24/05/2019 ] [ Hiệu lực: 03/06/2019 ]
Quyết định 34/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/12/2018 ] [ Hiệu lực: 31/12/2018 ]
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 26/12/2018 ]
Quyết định 19/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/07/2018 ] [ Hiệu lực: 05/08/2018 ]
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/07/2018 ] [ Hiệu lực: 16/07/2018 ]
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/06/2018 ] [ Hiệu lực: 17/06/2018 ]
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 16/04/2018 ] [ Hiệu lực: 26/04/2018 ]
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/01/2018 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập thôn Nông Lâm, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên; sáp nhập 06 thôn để thành lập 03 thôn mới thuộc huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/09/2017 ] [ Hiệu lực: 18/09/2017 ]
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/06/2017 ] [ Hiệu lực: 01/07/2017 ]
Quyết định 23/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/01/2017 ] [ Hiệu lực: 26/01/2017 ]