"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/04/2021 ] [ Hiệu lực: 01/05/2021 ]
Quyết định 9/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 12/04/2021 ] [ Hiệu lực: 01/05/2021 ]
Quyết định 8/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 20/04/2021 ]
Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/04/2021 ]
Quyết định 7/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một phần Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 02/04/2021 ] [ Hiệu lực: 15/04/2021 ]
Quyết định 6/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/04/2021 ]
Quyết định 5/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/04/2021 ]
Quyết định 3/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/04/2021 ]
Quyết định 4/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 25/03/2021 ]
Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/02/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/02/2021 ]
Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Sơn Động
[ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 11/01/2021 ]
Quyết định 47/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]