399
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước
Tổng số: 399 văn bản

Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 20/11/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Quyết định 36/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/11/2020 ] [ Hiệu lực: 01/12/2020 ]
Quyết định 35/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 03/08/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
Quyết định 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/06/2020 ] [ Hiệu lực: 20/06/2020 ]
Quyết định 06/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
[ Ban hành: 27/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Yên
[ Ban hành: 16/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
Quyết định 05/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên
[ Ban hành: 16/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường , thị trấn,ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điềuQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 29/11/2019 ]
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
[ Ban hành: 04/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Yên Thế
[ Ban hành: 04/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/11/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/11/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
[ Ban hành: 02/10/2019 ] [ Hiệu lực: 09/10/2019 ]
Quyết định 06/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 19/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Lạng Giang ban hành
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 25/07/2019 ]
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 454/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/05/2019 ] [ Hiệu lực: 08/06/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 07/03/2019 ]
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 07/03/2019 ]
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/01/2019 ] [ Hiệu lực: 31/01/2019 ]
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ 03 quyết định văn bản Quy phạm pháp luật của UBND huyện Hiệp Hòa
[ Ban hành: 14/12/2018 ] [ Hiệu lực: 21/12/2018 ]
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ 02 quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Hiệp Hòa ban hành năm 2016
[ Ban hành: 29/11/2018 ] [ Hiệu lực: 06/12/2018 ]