23
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 08. Thanh tra
Tổng số: 23 văn bản

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 12/11/2020 ] [ Hiệu lực: 20/11/2020 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/01/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng
[ Ban hành: 17/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 14/09/2018 ] [ Hiệu lực: 21/09/2018 ]
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 08/06/2018 ] [ Hiệu lực: 15/06/2018 ]
Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/03/2017 ] [ Hiệu lực: 17/03/2017 ]
Quyết định 747/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/11/2014 ] [ Hiệu lực: 21/11/2014 ]
Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2013 ] [ Hiệu lực: 21/12/2013 ]
Quyết định 557/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/10/2013 ] [ Hiệu lực: 28/10/2013 ]
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Hội nông dân huyện trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 16/09/2013 ] [ Hiệu lực: 16/09/2013 ]
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 17/06/2013 ] [ Hiệu lực: 24/06/2013 ]
Quyết định 01/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra thành phố
[ Ban hành: 03/06/2013 ] [ Hiệu lực: 10/06/2013 ]
Quyết định 1654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cụ thể đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 09/11/2012 ] [ Hiệu lực: 09/11/2012 ]
Quyết định 05/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp thứ tự Chủ tịch UBND các phường, xã trong việc tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị và thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật
[ Ban hành: 29/07/2012 ] [ Hiệu lực: 05/08/2012 ]
Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2012 ] [ Hiệu lực: 22/07/2012 ]
Quyết định 02/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Tân Yên
[ Ban hành: 04/06/2012 ] [ Hiệu lực: 11/06/2012 ]
Quyết định 02/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND huyện
[ Ban hành: 15/02/2012 ] [ Hiệu lực: 22/02/2012 ]
Quyết định 407/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/10/2011 ] [ Hiệu lực: 08/11/2011 ]
Quyết định 83/2009/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/08/2009 ] [ Hiệu lực: 31/08/2009 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Quyết định 87/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[ Ban hành: 28/12/2006 ] [ Hiệu lực: 07/01/2007 ]
Quyết định 70/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
[ Ban hành: 10/11/2006 ] [ Hiệu lực: 20/11/2006 ]