"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
[ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 21/04/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
[ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/04/2020 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
[ Ban hành: 24/02/2020 ] [ Hiệu lực: 24/02/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 16/02/2020 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/01/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020
[ Ban hành: 22/08/2019 ] [ Hiệu lực: 22/08/2019 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 24/05/2019 ] [ Hiệu lực: 24/05/2019 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
[ Ban hành: 21/01/2019 ] [ Hiệu lực: 21/01/2019 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng
[ Ban hành: 17/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Quyết định 1842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Tân An, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1844/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Quyết định 1845/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 26/11/2018 ] [ Hiệu lực: 26/11/2018 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 22/11/2018 ] [ Hiệu lực: 22/11/2018 ]
Quyết định 1609/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 15/10/2018 ] [ Hiệu lực: 15/10/2018 ]
Quyết định 1529/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 01/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/10/2018 ]
Quyết định 1530/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 01/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/10/2018 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/09/2018 ] [ Hiệu lực: 04/09/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019
[ Ban hành: 28/08/2018 ] [ Hiệu lực: 28/08/2018 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
[ Ban hành: 16/08/2018 ] [ Hiệu lực: 16/08/2018 ]
Quyết định 817/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Đại Hóa, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 11/06/2018 ] [ Hiệu lực: 11/06/2018 ]
Quyết định 696/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 22/05/2018 ] [ Hiệu lực: 22/05/2018 ]
Quyết định 640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã Minh Đức, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
[ Ban hành: 14/05/2018 ] [ Hiệu lực: 14/05/2018 ]