27
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 12. Thương mại
Tổng số: 27 văn bản

Quyết định 42/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/07/2024 ]
Quyết định 45/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 262/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Quyết định 54/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/10/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Quyết định 46/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 45/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định 17/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
Quyết định 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 463/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
Quyết định 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 25/05/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
[ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 16/02/2020 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/09/2018 ] [ Hiệu lực: 04/09/2018 ]
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 25/11/2017 ]
Quyết định 463/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/08/2016 ] [ Hiệu lực: 18/08/2016 ]
Quyết định 1490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 10/08/2015 ] [ Hiệu lực: 10/08/2015 ]
Quyết định 327/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/08/2015 ] [ Hiệu lực: 17/08/2015 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/12/2014 ] [ Hiệu lực: 16/12/2014 ]
Quyết định 736/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
[ Ban hành: 30/10/2014 ] [ Hiệu lực: 30/10/2014 ]
Quyết định 227/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/04/2014 ] [ Hiệu lực: 09/05/2014 ]
Quyết định 1172/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
[ Ban hành: 26/07/2013 ] [ Hiệu lực: 26/07/2013 ]
Quyết định 315/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/03/2013 ] [ Hiệu lực: 18/03/2013 ]
Quyết định 1928/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
[ Ban hành: 29/12/2011 ] [ Hiệu lực: 27/12/2011 ]
Quyết định 309/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
[ Ban hành: 17/03/2011 ] [ Hiệu lực: 17/03/2011 ]
Quyết định 97/2009/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/09/2009 ] [ Hiệu lực: 10/10/2009 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng
[ Ban hành: 02/10/2008 ] [ Hiệu lực: 02/10/2008 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt để thu lợi bất chính
[ Ban hành: 15/08/2008 ] [ Hiệu lực: 15/08/2008 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008
[ Ban hành: 12/11/2007 ] [ Hiệu lực: 12/11/2007 ]
Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/12/2006 ] [ Hiệu lực: 18/12/2006 ]
Quyết định 23/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/03/2006 ] [ Hiệu lực: 09/04/2006 ]