"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1805 văn bản
  Quyết định 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
  Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
  Quyết định 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 463/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
  Quyết định 17/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
  Quyết định 16/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
  Quyết định 15/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/06/2020 ] [ Hiệu lực: 20/06/2020 ]
  Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
  [ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]
  Quyết định 14/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 08/06/2020 ] [ Hiệu lực: 20/06/2020 ]
  Quyết định 13/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 05/06/2020 ] [ Hiệu lực: 16/06/2020 ]
  Quyết định 12/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/06/2020 ] [ Hiệu lực: 15/06/2020 ]
  Quyết định 11/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/05/2020 ] [ Hiệu lực: 10/06/2020 ]
  Quyết định 10/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh; bãi bỏ một phần Điều 5 Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 14/05/2020 ] [ Hiệu lực: 01/06/2020 ]
  Quyết định 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 25/05/2020 ]
  Quyết định 08/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 08/05/2020 ] [ Hiệu lực: 01/06/2020 ]
  Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 21/04/2020 ]
  Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
  Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
  Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
  [ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
  Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/04/2020 ]
  Quyết định 07/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 08/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
  Quyết định 06/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
  [ Ban hành: 27/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
  Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/03/2020 ] [ Hiệu lực: 21/03/2020 ]
  Quyết định 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 16/03/2020 ]
  Quyết định 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã
  [ Ban hành: 03/03/2020 ] [ Hiệu lực: 13/03/2020 ]
  Quyết định 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/03/2020 ] [ Hiệu lực: 13/03/2020 ]
  Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
  [ Ban hành: 24/02/2020 ] [ Hiệu lực: 24/02/2020 ]
  Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
  [ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 16/02/2020 ]
  Quyết định 01/2020QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 21/01/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
  Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/01/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]