"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1870 văn bản
  Quyết định 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 08/02/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
  Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/02/2021 ]
  Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
  Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Sơn Động
  [ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 11/01/2021 ]
  Quyết định 48/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Quyết định 47/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
  Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
  [ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
  Quyết định 46/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Quyết định 45/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
  Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 19/12/2020 ]
  Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 20/12/2020 ]
  Quyết định 44/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 20/12/2020 ]
  Quyết định 43/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 20/12/2020 ]
  Quyết định 42/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 04/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Quyết định 41/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện tra cứu, xác minh, trao đổi, rà soát, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 04/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
  [ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 03/12/2020 ]
  Quyết định 40/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 27/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/12/2020 ]
  Quyết định 39/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 314/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/12/2020 ]
  Quyết định 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]