"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2121 văn bản
  Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 16/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
  Quyết định 4/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
  Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
  Quyết định 2/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
  Quyết định 3/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
  Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
  [ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
  Quyết định 1/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh; nội dung thứ 5 thuộc Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
  Quyết định 61/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
  Quyết định 60/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
  Quyết định 59/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
  Quyết định 58/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
  Quyết định 57/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
  Quyết định 56/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ một phần các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
  Quyết định 55/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
  Quyết định 53/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026
  [ Ban hành: 16/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
  Quyết định 52/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 14/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
  Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 49/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 16/12/2022 ] [ Hết hiệu lực: 20/12/2022 ]
  Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 16/12/2022 ] [ Hết hiệu lực: 20/12/2022 ]
  Nghị quyết 47/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
  Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2030 ]
  Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/12/2022 ]