"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1828 văn bản
  Quyết định 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
  Quyết định 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/08/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
  Quyết định 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
  Quyết định 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 04/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
  Quyết định 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/08/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
  Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện Yên Thế
  [ Ban hành: 03/08/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
  Quyết định 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 01/08/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
  Quyết định 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 31/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/08/2020 ]
  Quyết định 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND huyện Yên Thế
  [ Ban hành: 30/07/2020 ] [ Hiệu lực: 06/08/2020 ]
  Quyết định 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
  [ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 03/08/2020 ]
  Quyết định 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ các Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND; 03/2013/QĐ-UBND; 06/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thế
  [ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 05/08/2020 ]
  Quyết định 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Quyết định 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 16/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
  Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 19/07/2020 ]
  Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
  Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
  Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 - 2025
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
  Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
  Quyết định 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16 ngày 5 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 07/07/2020 ] [ Hiệu lực: 20/07/2020 ]
  Quyết định 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 02/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
  Quyết định 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
  Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
  Quyết định 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 463/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
  Quyết định 17/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
  Quyết định 16/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
  Quyết định 15/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/06/2020 ] [ Hiệu lực: 20/06/2020 ]
  Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
  [ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]