"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1941 văn bản
  Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/09/2021 ] [ Hiệu lực: 20/09/2021 ]
  Quyết định 47/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 09/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
  Quyết định 46/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc rà soát, công bố công khai danh mục và phương án quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 01/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
  Quyết định 44/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/09/2021 ]
  Quyết định 43/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/09/2021 ]
  Quyết định 42/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
  Quyết định 41/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/09/2021 ]
  Quyết định 40/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Quyết định 38/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
  Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chia tách thôn Bãi Đá để thành lập mới thôn Đồng Hiệu và thôn Bãi Đá thuộc xã Bình Sơn, huyện Lục Nam
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
  Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 và Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
  Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức chi kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
  Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
  Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ điểm 1.2, khoản 1, Mục A và khoản 2, Mục B quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
  Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
  [ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
  Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025)
  [ Ban hành: 07/08/2021 ] [ Hiệu lực: 07/08/2021 ]
  Quyết định 35/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/08/2021 ] [ Hiệu lực: 20/08/2021 ]
  Quyết định 34/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
  [ Ban hành: 02/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
  Quyết định 33/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
  [ Ban hành: 31/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
  Quyết định 32/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
  Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang
  [ Ban hành: 29/07/2021 ] [ Hiệu lực: 05/08/2021 ]