"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1791 văn bản
  Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 21/04/2020 ]
  Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
  Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
  Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
  [ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
  Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/04/2020 ]
  Quyết định 07/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 08/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
  Quyết định 06/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
  [ Ban hành: 27/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
  Quyết định 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/03/2020 ] [ Hiệu lực: 21/03/2020 ]
  Quyết định 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 16/03/2020 ]
  Quyết định 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã
  [ Ban hành: 03/03/2020 ] [ Hiệu lực: 13/03/2020 ]
  Quyết định 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 03/03/2020 ] [ Hiệu lực: 13/03/2020 ]
  Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
  [ Ban hành: 24/02/2020 ] [ Hiệu lực: 24/02/2020 ]
  Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
  [ Ban hành: 06/02/2020 ] [ Hiệu lực: 16/02/2020 ]
  Quyết định 01/2020QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 21/01/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
  Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 10/01/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định 37/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/01/2020 ]
  Quyết định 36/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang và các Cổng thông tin điện tử thành phần
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
  Quyết định 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ; từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
  Quyết định 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
  Quyết định 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
  Quyết định 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  bãi bỏ Điều 11 của Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 195/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định 05/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên
  [ Ban hành: 16/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
  Quyết định 04/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Yên
  [ Ban hành: 16/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
  Nghị quyết 47/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2024
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
  Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường , thị trấn,ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]