30
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 32. Khoa học, Công nghệ
Tổng số: 30 văn bản

Nghị quyết 71/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Quyết định 40/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/12/2023 ]
Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 25/03/2022 ] [ Hiệu lực: 25/03/2022 ]
Quyết định 5/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/04/2021 ]
Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Quyết định 40/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/12/2020 ]
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/09/2019 ] [ Hiệu lực: 20/09/2019 ]
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quản lý
[ Ban hành: 13/08/2019 ] [ Hiệu lực: 23/08/2019 ]
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/06/2019 ] [ Hiệu lực: 14/06/2019 ]
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/09/2018 ] [ Hiệu lực: 20/09/2018 ]
Quyết định 20/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 08/08/2018 ] [ Hiệu lực: 18/08/2018 ]
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 20/06/2018 ] [ Hiệu lực: 30/06/2018 ]
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn
[ Ban hành: 31/08/2017 ] [ Hiệu lực: 10/09/2017 ]
Quyết định 28/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/08/2017 ] [ Hiệu lực: 14/08/2017 ]
Quyết định 1483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020
[ Ban hành: 07/08/2015 ] [ Hiệu lực: 07/08/2015 ]
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 14/01/2015 ] [ Hiệu lực: 24/01/2015 ]
Quyết định 781/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/11/2014 ] [ Hiệu lực: 29/11/2014 ]
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND huyện Sơn Động
[ Ban hành: 13/11/2014 ] [ Hiệu lực: 20/11/2014 ]
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động
[ Ban hành: 13/11/2014 ] [ Hiệu lực: 20/11/2014 ]
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 25/06/2014 ] [ Hiệu lực: 05/07/2014 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/01/2014 ] [ Hiệu lực: 16/01/2014 ]
Quyết định 332/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/10/2012 ] [ Hiệu lực: 20/10/2012 ]
Quyết định 70/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/03/2012 ] [ Hiệu lực: 22/03/2012 ]
Quyết định 112/2010/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/09/2010 ] [ Hiệu lực: 30/09/2010 ]
Quyết định 46/2010/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/04/2010 ] [ Hiệu lực: 09/05/2010 ]
Quyết định 89/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 15/11/2007 ] [ Hiệu lực: 25/11/2007 ]
Quyết định 39/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/04/2007 ] [ Hiệu lực: 19/04/2007 ]
Quyết định 57/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến
[ Ban hành: 08/09/2006 ] [ Hiệu lực: 18/09/2006 ]