"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Quyết định 46/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc rà soát, công bố công khai danh mục và phương án quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định 45/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/09/2021 ]
Quyết định 43/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/09/2021 ]
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/09/2021 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 30/08/2021 ]
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định 41/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/08/2021 ] [ Hiệu lực: 16/09/2021 ]
Quyết định 40/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 39/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 38/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025)
[ Ban hành: 07/08/2021 ] [ Hiệu lực: 07/08/2021 ]
Quyết định 35/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/08/2021 ] [ Hiệu lực: 20/08/2021 ]
Quyết định 34/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 02/08/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
Quyết định 33/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 31/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
Quyết định 31/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Quyết định 32/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
Quyết định 30/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/07/2021 ] [ Hiệu lực: 01/08/2021 ]
Quyết định 29/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2021 ] [ Hiệu lực: 25/07/2021 ]
Quyết định 28/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/07/2021 ] [ Hiệu lực: 01/08/2021 ]
Quyết định 27/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán
[ Ban hành: 03/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 10/07/2021 ]
Quyết định 24/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Quyết định 25/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 26/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Quyết định 21/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/06/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/06/2021 ] [ Hiệu lực: 23/06/2021 ]
Quyết định 20/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/06/2021 ] [ Hiệu lực: 01/07/2021 ]
Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/06/2021 ] [ Hiệu lực: 02/06/2021 ]