"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 19/07/2020 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 47/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường , thị trấn,ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chế độ hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2024
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ nghị quyết số 16/2009/QĐ -HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2025
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số nội dung, mức chi chi tiếp khách nước ngoài và khách trong nước làm việc tại tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang, các trường THCS trọng điểm chất lượng cao và học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 21/07/2019 ]
Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]
Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]