126
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 03. Cải cách hành chính
Tổng số: 126 văn bản

Quyết định 387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
[ Ban hành: 29/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh
[ Ban hành: 29/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định 138/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Nghị quyết 79/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Quyết định 47/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Quyết định 43/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Quyết định 38/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/11/2023 ] [ Hiệu lực: 20/11/2023 ]
Quyết định 31/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/09/2023 ] [ Hiệu lực: 01/10/2023 ]
Quyết định 23/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/09/2023 ]
Quyết định 5/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 2/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
Quyết định 1/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh; nội dung thứ 5 thuộc Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
Quyết định 98/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Quyết định 61/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
Quyết định 56/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một phần các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định 53/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 16/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 15/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 52/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 38/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/10/2022 ] [ Hiệu lực: 20/10/2022 ]
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
QĐ v/v Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/10/2022 ]
Quyết định 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 01/07/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Quyết định 7/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Quyết định 5/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 177/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định 80/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 75/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 55/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 446/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Quyết định 3/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 01/11/2021 ] [ Hiệu lực: 10/11/2021 ]
Quyết định 2/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 644/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Yên Dũng
[ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 08/11/2021 ]
Quyết định 49/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]