94
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 03. Cải cách hành chính
Tổng số: 94 văn bản

Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chia tách thôn Bãi Đá để thành lập mới thôn Đồng Hiệu và thôn Bãi Đá thuộc xã Bình Sơn, huyện Lục Nam
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Quyết định 33/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 31/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/08/2021 ]
Quyết định 27/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán
[ Ban hành: 03/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Quyết định 19/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 299/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định hệ số K thành phần để áp dụng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/05/2021 ] [ Hiệu lực: 15/06/2021 ]
Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/05/2021 ] [ Hiệu lực: 11/05/2021 ]
Quyết định 8/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 20/04/2021 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/03/2021 ] [ Hiệu lực: 18/03/2021 ]
Quyết định 4/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 25/03/2021 ]
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/02/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Quyết định 39/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 314/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/12/2020 ]
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND huyện Tân Yên quy định về chế độ thông tin báo cáo
[ Ban hành: 21/10/2019 ] [ Hiệu lực: 28/10/2019 ]
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/09/2019 ] [ Hiệu lực: 21/09/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ các Quyết định số: 04/2011/QĐ-UBND, 02/2013/QĐ-UBND, 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thế
[ Ban hành: 24/07/2019 ] [ Hiệu lực: 31/07/2019 ]
Quyết định 12/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/05/2019 ] [ Hiệu lực: 07/06/2019 ]
Quyết định 31/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/11/2018 ] [ Hiệu lực: 03/12/2018 ]
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 15/02/2018 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 05/01/2018 ] [ Hiệu lực: 05/01/2018 ]
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Quyết định 18/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/06/2017 ] [ Hiệu lực: 23/06/2017 ]
Quyết định 755/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/12/2015 ] [ Hiệu lực: 25/12/2015 ]
Quyết định 711/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/12/2015 ] [ Hiệu lực: 14/12/2015 ]
Quyết định 609/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
[ Ban hành: 04/11/2015 ] [ Hiệu lực: 14/11/2015 ]
Quyết định 439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản do UBND tỉnh ban hành
[ Ban hành: 23/09/2015 ] [ Hiệu lực: 23/09/2015 ]
Quyết định 419/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/09/2015 ] [ Hiệu lực: 26/09/2015 ]
Quyết định 193/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/05/2015 ] [ Hiệu lực: 22/05/2015 ]
Quyết định 133/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/04/2015 ] [ Hiệu lực: 20/04/2015 ]
Quyết định 113/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
[ Ban hành: 01/04/2015 ] [ Hiệu lực: 11/04/2015 ]
Quyết định 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2014
[ Ban hành: 27/01/2015 ] [ Hiệu lực: 27/01/2015 ]
Quyết định 08/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Việt Yên
[ Ban hành: 28/11/2014 ] [ Hiệu lực: 05/12/2014 ]