71
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản
Tổng số: 71 văn bản

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/08/2021 ] [ Hiệu lực: 20/08/2021 ]
Quyết định 30/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/07/2021 ] [ Hiệu lực: 01/08/2021 ]
Quyết định 29/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2021 ] [ Hiệu lực: 25/07/2021 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Quyết định 20/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 21/06/2021 ] [ Hiệu lực: 01/07/2021 ]
Quyết định 18/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về quy mô và thời hạn tồn tại đối với công trình xây dựng thuộc diện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/05/2021 ] [ Hiệu lực: 10/06/2021 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/04/2021 ] [ Hiệu lực: 29/04/2021 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 23/03/2021 ] [ Hiệu lực: 23/03/2021 ]
Quyết định 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/08/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/06/2020 ] [ Hiệu lực: 20/06/2020 ]
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 16/03/2020 ]
Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 22/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/04/2019 ] [ Hiệu lực: 06/05/2019 ]
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/01/2019 ] [ Hiệu lực: 14/01/2019 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2018 ] [ Hiệu lực: 11/07/2018 ]
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 06/07/2018 ] [ Hiệu lực: 16/07/2018 ]
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/03/2018 ] [ Hiệu lực: 09/04/2018 ]
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/09/2017 ] [ Hiệu lực: 15/09/2017 ]
Quyết định 20/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/06/2017 ] [ Hiệu lực: 30/06/2017 ]
Quyết định 17/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/06/2017 ] [ Hiệu lực: 19/06/2017 ]
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 27/03/2017 ] [ Hiệu lực: 06/04/2017 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/03/2017 ] [ Hiệu lực: 16/03/2017 ]
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015
[ Ban hành: 14/02/2017 ] [ Hiệu lực: 24/02/2017 ]
Quyết định 747/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/12/2016 ] [ Hiệu lực: 30/12/2016 ]
Quyết định 535/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/09/2016 ] [ Hiệu lực: 24/09/2016 ]
Quyết định 1225/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành
[ Ban hành: 04/08/2016 ] [ Hiệu lực: 04/08/2016 ]
Quyết định 244/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/04/2016 ] [ Hiệu lực: 09/05/2016 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/04/2016 ] [ Hiệu lực: 08/04/2016 ]