"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2294 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
24/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX, nhiệm 2021 -2026.
25/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 -2025, điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 ( đợt 2 )
26/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 , bổ sung , phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 ( lần 1) điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.
27/2024/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
28/2024/NQ-HĐND06/06/2024Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số khoản thuộc Điều 2 Nghị quyết số 26/2018/NQ- HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi đối các Hội sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29/2024/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến , giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang..
30/2024/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Quy định một số nội dung liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31/2024/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Bãi bỏ 12 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.
32/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Thông qua chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động , phương án cấp bổ sụng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang
33/NQ-HĐND06/06/2024Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyết Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện , cấp xã và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 -2025.
10/2024/QĐ-UBND30/05/2024Ủy ban nhân dân tỉnhBãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh
9/2024/QĐ-UBND29/05/2024Ủy ban nhân dân tỉnhBan hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8/2024/QĐ-UBND06/05/2024Ủy ban nhân dân tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Bắc Giang
10/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhThông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhQuyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Sơn Động
12/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024
13/2024/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhVề phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
14/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhQuyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
15/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhThông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000
16/NQ - HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhPhân bổ chi tiết một số dự toán chi tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
17/2024/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhQuy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
18/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhThông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Kép mở rộng và vùng phụ cận, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
19/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhThông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
20/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhThông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang
21/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhThông qua Đề án phân loại đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV
22/2024/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhSửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
23/2024/NQ-HĐND06/05/2024Hội đồng nhân dân tỉnhQuy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7/2024/QĐ-UBND19/04/2024Ủy ban nhân dân tỉnhBãi bỏ 23 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
6/2024/QĐ-UBND01/03/2024Ủy ban nhân dân tỉnhQuy định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
387/QĐ-UBND29/02/2024Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023