Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND Tp Bắc Giang
UBND thành phố Bắc Giang
UBND huyện Hiệp Hòa
UBND huyện Lạng Giang
UBND huyện Lục Nam
UBND huyện Lục Ngạn
UBND huyện Sơn Động
HĐND huyện Tân Yên
UBND huyện Tân Yên
HĐND huyện Việt Yên
UBND huyện Việt Yên
UBND huyện Yên Dũng
HĐND huyện Yên Thế
UBND huyện Yên Thế

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 08 xuất bản ngày 30-09-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Giang. (từ trang 04 đến trang 08)
04-08-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 09 đến trang 12)
24-08-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 13 đến trang 15)
28-08-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 805/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (trang 16)
30-08-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (trang 17)
31-08-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. (từ trang 18 đến trang 21)
09-08-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế căn cứ ban hành và trích dẫn của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Lạng Giang. (từ trang 22 đến trang 23)
09-08-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ. (từ trang 24 đến trang 32)
08-09-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (từ trang 33 đến trang 56)
26-09-2017 Quyết định số 507/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Yên Dũng. (từ trang 57 đến trang 60)
22-08-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018. (từ trang 61 đến trang 67)
18-09-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 68 đến trang 73)
27-09-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “ Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020. (từ trang 74 đến trang 78)
15-09-2017 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia. (từ trang 79 đến trang 82)
36,336,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner