Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND Tp Bắc Giang
UBND thành phố Bắc Giang
UBND huyện Hiệp Hòa
UBND huyện Lạng Giang
UBND huyện Lục Nam
UBND huyện Lục Ngạn
UBND huyện Sơn Động
HĐND huyện Tân Yên
UBND huyện Tân Yên
HĐND huyện Việt Yên
UBND huyện Việt Yên
UBND huyện Yên Dũng
HĐND huyện Yên Thế
UBND huyện Yên Thế

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 31-12-2011: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh. (từ trang 05 đến trang 07)
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 và Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh Bắc Giang. (từ trang 08 đến trang 15)
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (trang 16)
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. (từ trang 17 đến trang 19)
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 20 đến trang 22)
09-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 23 đến trang 26)
09-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi - thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 27 đến trang 33)
09-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2016. (từ trang 34 đến trang 35)
05-12-2011 Quyết định số 464/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 36 đến trang 58)
16-12-2011 Quyết định số 470/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 59 đến trang 62)
16-12-2011 Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 63 đến trang 333)
23-12-2011 Quyết định số 475/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 334 đến trang 338)
27-12-2011 Quyết định số 479/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ. (từ trang 339 đến trang 340)
30-12-2011 Quyết định số 514/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. (từ trang 341 đến trang 355)
30-12-2011 Quyết định số 518/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 356 đến trang 363)
30-12-2011 Quyết định số 519/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2016. (từ trang 364 đến trang 367)
21-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 368 đến trang 384)
09-12-2011 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2012. (từ trang 385 đến trang 388)
09-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2012 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 389 đến trang 390)
09-12-2011 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. (từ trang 391 đến trang 393)
28-12-2011 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2012 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 394 đến trang 526)
29-12-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. (từ trang 527 đến trang 530)
29-12-2011 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang. (từ trang 531 đến trang 532)
29-12-2011 Quyết định số 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức giữ chức danh Chủ tịch các hội. (từ trang 533 đến trang 534)
30-12-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. (từ trang 535 đến trang 540)
02-12-2011 Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (từ trang 541 đến trang 542)
05-12-2011 Quyết định số 1748/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 543 đến trang 549)
08-12-2011 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 550 đến trang 557)
14-12-2011 Quyết định số 1788/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020. (trang 558)
23-12-2011 Quyết định số 1865/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà. (từ trang 559 đến trang 560)
23-12-2011 Quyết định số 1867/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang. (trang 561)
26-12-2011 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030. (từ trang 562 đến trang 571)
26-12-2011 Quyết định số 1900/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Động, giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 572 đến trang 576)
28-12-2011 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 577 đến trang 578)
29-12-2011 Quyết định số 1922/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ: 1/500). (từ trang 579 đến trang 584)
29-12-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. (từ trang 585 đến trang 586)
30-12-2011 Quyết định số 1980/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015”. (từ trang 587 đến trang 593)
30-12-2011 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang. (từ trang 594 đến trang 596)
35,134,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner