Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2018 Ngày 30 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang. 04
26-10-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 13
01-11-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 22
09-11-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 24
23-11-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa
29-11-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02 quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Hiệp Hòa ban hành năm 2016. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-10-2018 Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội; đổi tên thành “Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang”. 31
25-10-2018 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc giải thể Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang. 33
09-11-2018 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 37
01-10-2018 Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc công nhận xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 42
01-10-2018 Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 44
15-10-2018 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. 46
26-11-2018 Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 50
26-11-2018 Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tân An, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 52
26-11-2018 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 54
26-11-2018 Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 56
36,730,259 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner