Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2018 Ngày 30 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
09-08-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang. 09
09-08-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 11
09-08-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020. 16
05-09-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 22
10-09-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang. 31
Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn
14-09-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Lục Ngạn. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2018 Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. 43
28-08-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019. 46
04-09-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 53
36,336,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner