Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2018 Ngày 30 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
04-05-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 09
04-05-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh. 11
15-05-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 14
01-06-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 20
07-06-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 21
15-06-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 33
20-06-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh. 41
27-06-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang. 49
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
08-06-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành. 53
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2018 Quyết định số 640/QĐ-UBND về việc công nhận xã Minh Đức, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 54
14-05-2018 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 56
14-05-2018 Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vân Hà, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 58
22-05-2018 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. 60
11-06-2018 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đại Hóa, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 62
36,336,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner