Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2017 Ngày 30 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 04
02-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 07
13-11-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang. 16
15-11-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 28
15-11-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 34
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
19-10-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ. 65
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
03-10-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thi hành công vụ. 75
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
29-09-2017 Quyết định số 530/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Yên Dũng. 85
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. 94
15-11-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 97
06-11-2017 Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc công nhận xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 101
06-11-2017 Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc công nhận xã Việt Lập, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 103
06-11-2017 Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phi Mô, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 105
10-11-2017 Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 năm 2017. 107
17-11-2017 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc công nhận xã Trung Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 109
17-11-2017 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 111
17-11-2017 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 113
17-11-2017 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 115
17-11-2017 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 117
35,148,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner