Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2016 Ngày 31 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-07-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 05
05-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. 07
05-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 10
05-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2016 Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang. 20
28-06-2016 Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang. 33
04-07-2016 Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang. 44
04-07-2016 Quyết định số 387/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ. 54
05-07-2016 Quyết định số 389/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. 63
22-07-2016 Quyết định số 428/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 71
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam
22-07-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lục Nam. 260
22-07-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Nam. 265
27-07-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2016-2021. 271
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
15-07-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Yên. 287
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
29-07-2016 Quyết định số 311/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2016-2021. 291
Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
24-06-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TB&XH huyện Yên Thế. 306
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
03-07-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 312
03-07-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 313
03-07-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định số lượng, cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 314
03-07-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021. 315
03-07-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021. 316
05-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 317
05-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam. 321
05-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. 324
05-07-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận Trung tâm cụm xã Mỏ Trạng, xã Tam Tiến huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 328
05-07-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 329
05-07-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 330
05-07-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 348
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2016 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 357
13-07-2016 Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 360
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. 363
27-07-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 365
35,029,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner