Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
01-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Việt Yên. 05
02-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên. 10
02-12-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Việt Yên. 15
08-12-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thi hành công vụ. 19
23-12-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt Yên. 28
23-12-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Việt Yên. 33
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
06-12-2016 Quyết định số 602/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng. 39
30-12-2016 Quyết định số 679/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Dũng. 46
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017. 54
08-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 59
08-12-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020”. 72
08-12-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 73
08-12-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc sáp nhập 26 thôn để thành lập 12 thôn mới thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên. 85
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang năm 2017. 87
08-12-2016 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang. 91
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2016 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. 102
12-12-2016 Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc giải thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang. 105
12-12-2016 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang. 108
18-12-2016 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Hiệp Hoà vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hoà. 110
28-12-2016 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang. 112
28-12-2016 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tân Yên vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên. 115
30-12-2016 Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Dạy nghề Bắc Giang. 117
30-12-2016 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp. 118
30-12-2016 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc giải thể Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp. 119
30-12-2016 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Hiệp Hòa. 120
30-12-2016 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Tân Yên. 122
30-12-2016 Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 124
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017 và những năm tiếp theo. 127
15-12-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 130
26-12-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017. 133
29-12-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 138
06-12-2016 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc công nhận xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 143
06-12-2016 Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc công nhận xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 144
14-12-2016 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 145
22-12-2016 Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 146
22-12-2016 Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 147
27-12-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. 148
29-12-2016 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quế Nham, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 150
29-12-2016 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 151
29-12-2016 Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đông Phú, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 152
29-12-2016 Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phương Sơn, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 153
29-12-2016 Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 154
29-12-2016 Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 155
34,793,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner