Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 30 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2016 Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 03
28-11-2016 Quyết định số 686/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 09
29-11-2016 Quyết định số 691/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 14
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
07-11-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, chấm điểm, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND phường, xã trong thi hành công vụ. 23
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
01-11-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung trích dẫn và một số điều của Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Lạng Giang. 31
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động
24-11-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Sơn Động. 34
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
25-10-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên. 40
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
29-11-2016 Quyết định số 576/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Dũng. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2016 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viên Lao và Bệnh phổi Bắc Giang thành "Bệnh viện phổi Bắc Giang" trực thuộc Sở Y tế. 53
25-11-2016 Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc đổi tên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2016 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020”. 56
10-11-2016 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Minh, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 59
22-11-2016 Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 61
35,030,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner