Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2016 Ngày 31 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2016 Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. 03
08-08-2016 Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 34
26-08-2016 Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 44
30-08-2016 Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 48
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
05-08-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Lạng Giang. 57
05-08-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang. 62
05-08-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lạng Giang. 70
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam
12-08-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam. 74
Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên
22-07-2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND19 sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 4, Quy định cơ chế tài chính khuyến khích công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Việt Yên, ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND18 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện. 82
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2016 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang. 84
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2016 Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành. 87
30-08-2016 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 98
34,780,968 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner