Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2016 Ngày 30 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2016 Quyết định số 330/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang. 03
20-06-2016 Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 15
20-06-2016 Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 22
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
13-06-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 32
Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa
02-06-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa. 43
03-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa. 49
06-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 55
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam
01-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Lục Nam. 62
01-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ huyện Lục Nam. 68
01-06-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam. 75
01-06-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam. 80
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động
15-06-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Động. 88
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2016 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 92
15-06-2016 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc công nhận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 94
34,780,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner