Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2016 Ngày 30 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2016 Quyết định số 183/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 04
13-04-2016 Quyết định số 208/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 11
29-04-2016 Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 20
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
29-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Bắc Giang. 36
29-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang. 44
29-03-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm khuyến nông thành phố Bắc Giang. 51
29-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND thành phố Bắc Giang. 55
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
01-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Lạng Giang. 57
01-04-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lạng Giang. 63
01-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Lạng Giang. 67
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
29-04-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên. 72
Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế
08-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, bản, phố. 76
Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
11-04-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Yên Thế. 78
11-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Yên Thế. 86
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 90
08-04-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2016. 96
35,020,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner