Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2016 Ngày 31 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2016 Quyết định số 176/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. 02
30-03-2016 Quyết định số 178/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang. 16
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
22-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự công cộng và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 29
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang
26-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang. 40
26-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạng Giang. 45
26-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Lạng Giang. 50
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động
23-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Động. 54
24-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 59
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
22-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên. 65
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
10-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Việt Yên. 70
10-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên. 75
Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
26-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Yên Thế. 81
04-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Thế. 88
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 95
29-03-2016 Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2015. 99
34,780,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner