Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2016 Ngày 29 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 04
04-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 07
04-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 27
27-01-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 33
29-01-2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 35
01-02-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang. 42
01-02-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang. 49
01-02-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. 56
01-02-2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. 68
04-02-2016 Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang. 77
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam
17-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam. 83
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2016 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020. 90
19-01-2016 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 94
19-01-2016 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 95
19-01-2016 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học - Công nghệ thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 96
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2016 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt "Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020". 97
06-01-2016 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc công nhận lại các xã đạt "Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020". 99
13-01-2016 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2015. 100
18-01-2016 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia. 103
21-01-2016 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015. 106
22-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính. 117
34,793,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner